خیر ، اما انرژی گاید هایی شرکت ایگاس تولید کرده است که بلندی صدای آن ها (A)32db می باشد .

این حجم از صدا حدودا نصف حجم صدای زنجیر محافظ کابل های معمولی می باشد .