بله ،شرکت تاف انرژی گاید هایی با قابلیت چرخش 360 درجه موجود کرده است تا صنعت رباتیک هم پوشش دهد .