بله برخی از بیرینگ های ایگاس از جمله سری X ، H1  ، H370  در برابر مواد شیمیایی از جمله اسید ها مقاومت دارند .