خیر. شرکت تاف صرفاً عامل فروش تجهیزات اندازه گیری ویکا است.