شرکت تامین احتیاجات فنی تهران به عنوان نماینده رسمی شرکت انرپک به مدت ۲۰ سال گذشته فعال بوده است. پس از تحریم های یکجانبه علیه کشورمان، شرکت تاف کماکان نسبت به تامین اقلام اصل انرپک برای صنایع داخل کشور اقدام می نماید. برای تماس با کارشناسان فروش انرپک اینجا کلیک کنید.