شرکت تامین احتیاجات فنی تهران (تاف) از سالیان گذشته نماینده شرکت پارکر در ایران بوده است و گواهی نمایندگی نیز موجود و قابل ارائه است. متاسفانه در سالیان اخیر این گواهی به علت تحریم های بین المللی تمدید نشده است.