شرکت تامین احتیاجات فنی تهران (تاف) نماینده رسمی شرکت ویکا در ایران است.