شرکت تاف به عنوان نماینده ایگاس آلمان تعداد بسیاری از قطعات پر مصرف تولیدی ایگاس را در انبار خود موجود دارد. اگر قطعه مورد درخواست در انبار موجود نباشد بر اساس سفارش مشتری و با زمان تحویل قابل تهیه است.