خیر. شرکت تاف با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کارآزموده و همچنین تجهیزات به روز، پروژه های خود را توسط نیروهای متخصص خود و تحت عنوان شرکت شهاب صنعت کیمیا انجام می دهد.