بله. کابل های ایگاس oil Resistant هستند. کلاس چهار کابل های ایگاس مقاومت در برابر کلیه مواد شیمیای را داراست.