ساختمان کلیدهای اتوماتیک هوایی، کنتاکت‌های اصلی، دکمه وصل، دکمه قطع، محفظه‌ی جرقه گیر، ترمینال‌های ورود و خروج قدرت، ترمینال‌های فرمان و کانتر یا شمارنده دفعات کارکرد کلید را شامل می‌شود.