بوش های ایگاس به راحتی و به صورت فشاری و سریع بر روی شفت ها نصب میشوند .