پنج  نوع ماده برای ساخت روکش های کابل ایگاس استفاده می شوند:

  1. PVC (استاندارد)
  2. PVC (ضد روغن)
  3. PUR
  4. TPE (بدون هالوژن)
  5. TPE (باز دارنده شعله وری)