این جک ها در جابجایی قطعات و ترمز غلطک و پرسکاری و ترمز های صنعتی و باز و بسته کردن درب ها کاربرد دارند.