دمای استاندارد (e-Chain) به طور معمول -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۱۳۰ درجه سانتیگراد و برای زمان کوتاه تا +۱۷۰درجهٔ سانتیگراد است.