زمان رمپ یعنی مدت زمان روشن شدن دستگاه که برای ATS01 ، کمتر از 5 ثانیه می باشد