انرژی چین، انرژی گاید یا زنجیرهای محافظ کابل یا زنجیرهای حمل کنندهٔ کابل یکی از اجزاء ماشین های مکانیکی هستند. آنها برای هدایت و محافظت انرژی، دیتا و سیگنال هایی استفاده می شوند که می بایست در برابر تأثیرات محیط های مختلف مقاومت باشند.

زنجیر محافظ کابل