محدوده کار دمای انرژی چین ها از 120 تا 30 درجه سانتی گراد است .