شرکت های معروف زیر کابل های انعطاف پذیر را تولید می کنند :

1-Igus

2-Lappkabel

3-Helukabel