خیر . سافت استارتر ها برعکس اینورتر ها توانایی چپگرد و راستگرد کردن ندارند و برای این کار باید از کنتاکتور ها استفاده کنیم