برای محاسبه عمر کاری زنجیر محافظ کابل و زمان سرویس دوره ای آن می توانید از نرم افزار service life calculator تهیه شده توسط شرکت ایگاس جهت تعیین زمان سرویس دوره ای یک زنجیر محافظ کابل استفاده نمایید.