شرکت شهاب صنعت کیمیا به عنوان واحد پروژه های شرکت تاف تحت مالکیت ۱۰۰٪ شرکت تاف بوده و خدمات طراحی و ساخت مورد نیاز شرکت تاف را انجام می دهد.