کلید هوایی دو وظیفه اصلی سوئیچ و حفاظت از مدار در حالت‌های اتصال کوتاه و یا اتصال زمین را بر عهده‌ دارد.