فیوزها برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدن و آسیب‌دیدگی لوازم در اثر اضافه بار یا جریان زیاد استفاده می‌شوند. در صورت عدم استفاده از فیوز، اگر خطای الکتریکی در سیم‌کشی رخ دهد، سیم و وسایل برقی را می‌سوزاند و ممکن است حتی منجر به آتش‌سوزی شود.