این کابل ها برای سیستم های در حال حرکت استفاده می شوند و به صورت اختصاصی برای استفاده در زنجیر محافظ کابل طراحی شده اند .