•  سوئیچینگ اصلی در سیستم‌های توزیع نیرو
  • اندازه‌گیری بسیاری از پارامترهای شبکه ازجمله هارمونیک
  • ثبت کلیۀ خطاها، آلارم‌ها و بسیاری از پارامترها و رویدادهای مهم
  • رنج وسیعی از تجهیزات جانبی شامل کنتاکت کمکی و خطا، رله‌های تریپ (شانت و آندر)، اینترلاک، موتور و غیره.