از لحاظ عملکردی هیچ تفاوتی ندارند. گیج روغنی برای جاهایی استفاده می شود که لرزش دستگاه باعث خطای خواندن عقربه نشود. به عبارتی گلیسیرین داخل گیج از لرزش عقربه در هنگام حرکت جلوگیری کرده و به کاربر کمک می کند عدد دقیق تری بخواند.